Friday, October 23, 2009


אקדחים ושושנים האיחוד ! -בועז קדמן

No comments: